Açılışa özel tüm ilanlar ücretsiz !
Giriş
Ara
İlan Ver
Vitrin
Hesabım

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası

Bu aydınlatma metni 6698 s. Kişisel verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi gereği hazırlanmış olup, kullanıcıların bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. İşbu aydınlatma metnine attığınız verdiğiniz onay sizi bir yükümlülük altına sokmamaktadır, yalnızca aşağıdaki konularda bilgilendirildiğiniz anlamına gelir.

Hemen Değiştir, gerekli gördüğü durumlarda kişisel veri koruma politikalarında değişiklik yapabilir, bu değişiklikler portalda yayınlanmakla yürürlüğe girer.

HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılmaktadır.

Adres          :

Telefon          :

E-posta         :

Ticaret Sicil No     :

MERSİS No       :

KEP Adresi        :

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER İŞLEME AMAÇLARI
Kimlik: İsim, Soy İsim, T.C. Kimlik Kartında Yer Alan Bilgiler, Cinsiyet
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Portal Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim: Telefon Numarası, E Posta Adresi, Adres
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Portal Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Lokasyon: GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi
 • Konuma bağlı veya konumla ilişkili Portal fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlem Güvenliği: Güvenlik Parola ve Şifreleri, Kullanıcı Adı, Kontak Bilgileri, Kullanıcı Numaraları, İlan Numaraları, Çerez Kayıtları
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Portal Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans: Fatura ve Ödeme Bilgileri
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, Video
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Haberleşme Kayıtları: Kurumsal Yazışmalar, Portal İçi Yazışmalar, Çağrı Merkezi Kayıtları, Anket Kayıtları
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Portal Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Aktarılan Kişisel Veriler ve Aktarım Amaçları

Yukarıda işlendiği belirtilen kişisel veriler, yine yukarıda belirtilen işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla ve yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yurt içinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, hizmet aldığımız özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, portala üyelik sürecince doldurulan formlar ve yapılan yazışmalar aracılığıyla ilgili kişinin doğrudan Hemen Değiştir ile paylaşması sonucu toplanmaktadır. Aynı zamanda portal kullanılırken belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla toplanmaktadır. (Çerez Politikası)

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine halel gelmemesi kaydıyla veri işlemekte şirketin meşru menfaatinin olmasıdır.

İşlenen kişisel veriler yasal sürelere uygun olarak saklanıp süresi sonunda imha edilmektedir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme (Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde),
 • Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi:

 • Yukarıda yazılı adresimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • Konu kısmına “KVKK Başvuru” yazarak ……. adresine iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

hemendegistir.com

Fırsatlardan haberdar olmak için Sosyal Medyadan Bizi Takip edin...