Açılışa özel tüm ilanlar ücretsiz !
Giriş
Ara
İlan Ver
Vitrin
Hesabım
Kurumsal Üyelik Sözleşmesi
Bireysel Üyelik Sözleşmesi
Kullanım Koşulları
KVKK ve Gizlilik Sözleşmesi
İlan Kuralları
Çerez Politikası

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR

İşbu sözleşme Kartaltepe Mahallesi Bahadır Sokak. No:6/4 Bayrampaşa/İstanbul adresinde mukim HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (“HemenDeğiştir” olarak anılacaktır) ile aşağıda yer alan şart ve kurallara ve sözleşme eklerine elektronik ortamda onay veren kurumsal üye arasında akdedilmiştir.

TANITIMLAR
Portal Hemen Değiştir’in hizmetlerini sunduğu www.hemendegistir.com isimli internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.
Kullanıcı Portala erişen gerçek ve tüzel kişiler.
Bireysel Üye Portalda hesap açan ve portalda sunulan hizmetlerden mesleki veya ticari amaç gütmeksizin yararlanan kullanıcı. Bireysel üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından verilen onay ile kazanılan statüdür. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir.
Kurumsal Üye Portalda hesap açan ve portalda sunulan hizmetlerden gösterdiği ticari faaliyet dahilinde yararlanan kullanıcı. Kurumsal üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından verilen onay ile kazanılan statüdür. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir.
Üyelik Hesabı Üyelerin portalda sunulan hizmetlerden yararlanmasını sağlayan, gerekli konularda Hemen Değiştir’e talepte bulunduğu elektronik sayfalar bütünü.
Mağaza Kurumsal üyenin ilanlarının sergilendiği elektronik sayfa.
Mağaza Kullanıcısı Kurumsal üye tarafından işbu sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak mağazada işlem yapmak için yetkilendirilen gerçek kişilerdir.
İçerik Portalda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video vb. görsel/işitsel/yazımsal imgeler.
Kişisel Veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, Hemen Değiştir tarafından portalda sunulan hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme ve ekleri ile portal içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin Hemen Değiştir tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir.

KURUMSAL ÜYELİK ŞARTLARI

Kurumsal üye olabilmek için ticari faaliyet göstermek gerekmektedir. Kurumsal üyelik formunun temsile yetkili kişi tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından verilen onay ile kazanılan statüdür. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir, hesabı geçici olarak askıya alabilir veya kapatabilir.

Hemen Değiştir herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisine sahiptir.

Kurumsal üye, mağazasında işlem yapması için yetkilendirmek istediği gerçek kişilere e posta üzerinden mağaza kullanıcısı daveti ileterek bu kişilerin e postada iletilen adımları takip etmelerini sağlamak suretiyle yetkilendirme işlemlerini tamamlar.

Kurumsal üye, yetkilendirdiği mağaza kullanıcılarının yaptığı her tür işten ve verdiği her tür zarardan müşterek ve müteselsilen sorumludur. Kurumsal üye, yetkilendirdiği mağaza kullanıcılarının Hemen Değiştir kurallarına ve/veya hukuka aykırı davranışlarını tespit ettiği anda verdiği yetkiyi derhal kaldırmalıdır. Yetki kaldırma işlemi, kurumsal üyenin profilinden gerçekleştirilebilmektedir.

Mağaza kullanıcısının hesabı kurumsal üyenin hesabına bağlıdır. Kurumsal üye hesabını kapatırsa mağaza kullanıcısının hesabı da pasif hale gelir. Kurumsal üye hesabını tekrar açarsa mağaza kullanıcısının hesabı da aktif hale gelir. Hesabın Hemen Değiştir tarafından kapatılması, askıya alınması gibi durumlarda da aynı sonuçlar gündeme gelir.

KURUMSAL ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kurumsal üye, portala giriş yapmak üzere oluşturduğu kullanıcı adı ve parola bilgilerinin güvenliğini sağlamaktan şahsen sorumludur. Bu bilgileri şahsen kullanması zorunlu olup üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekmektedir. Kurumsal üye, yetkilendirdiği mağaza kullanıcılarının da bu özenle hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder. Kurumsal üyenin (ve/veya yetkilendirdiği mağaza kullanıcılarının) bu konudaki ihmal ve kusuru neticesinde diğer üyelerin ve/veya Hemen Değiştir’in ve/veya diğer üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zarardan hesap sahibi sorumludur.

Kurumsal üye, kurumsal üyelik formunu doldururken sunduğu bilgilerin değişmesi halinde yeni ve güncel bilgileri Hemen Değiştir’e gecikmeksizin bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Bildirmemesi durumunda Hemen Değiştir uğrayacağı her türlü zarar için kurumsal üyeye rücu etme hakkını haizdir.

Kurumsal üye, Hemen Değiştir’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Kurumsal üye işbu sözleşme ve ekleri ile portaldaki tüm kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kurumsal üye; portalda yer alan tüm kurallara ve Hemen Değiştir tarafından açıklanacak kurallara, yürürlükteki mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kurumsal üyenin faaliyet gösterdiği alanda mevzuata göre yetki belgesi, sertifika akreditasyon vs. gibi belgeler alınması gerekli ise kurumsal üye tüm bu yeterlilik koşullarını taşıdığı kabujl ve taahhüt eder. Eğer kurumsal üyenin bu yeterlilik koşullarında bulunan bir eksiklikten dolayı Hemen Değiştir zarara uğrarsa, Hemen Değiştir; uğradığı doğrudan/dolaylı, maddi / manevi her tür zarardan dolayı kurumsal üyeye rücu hakkını haizdir.

Hemen Değiştir mevzuat gereği resmi kurum ve kuruluşlara, kamu hukuku tüzel kişilerine, özel hukuk tüzel kişilerine açıklama yapma yükümlülüğü altındaysa, kurumsal üyenin kişisel verilerini ve/veya ticari bilgilerini açıklamak hususunda tam yetkilidir. Kurumsal üye, öyle bir açıklama nedeniyle hiçbir ad altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kurumsal üyenin portalda verdiği ilanla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurum haklarının ihlal edildiği ve bu sebeple yargı yoluna başvurulacağını belirterek Hemen Değiştir’den bilgi talebinde bulunursa Hemen Değiştir kurumsal üyenin kimlik ve iletişim bilgilerini talepte bulunan kişiye açıklamak hususunda tam yetkilidir.

Kurumsal üye portal üzerinde sağladığı her türlü bilgi ve içeriğin doğru, güncel, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, ilanda yer alan hususların hiçbirinin hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Yürürlükteki mevzuat gereği Hemen Değiştir, kurumsal üyeler tarafından portala sağlanan bilgi ve içeriğin doğruluğu, güncelliği, eksiksizliği ve hukuka uygunluğu noktasında araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Bu sebeple söz konusu bilgi ve içeriğin yanlış, eski, eksik, hukuka aykırı veya hatalı oluşundan ve/veya yayınlanışından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan Hemen Değiştir sorumlu değildir.

Kurumsal üye portalı hukuka uygun amaçlarla kullanacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Kurumsal üye portal dahilinde hukuka aykırı iş/işlem/eylemde bulunursa her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Hemen Değiştir hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kurumsal üye portalın işleyişine, hukuka, işbu sözleşmede yer alan koşullara, genel ahlak kurallarına aykırı mesaj ve/veya içerik girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Buna aykırı davranması halinde Hemen Değiştir mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde, bildirimde bulunmadan ve süre vermeden erişimden kaldırabilir ve/veya mesaj ve/veya içeriği giren kurumsal üyenin hesabını bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kapatabilir.

Kurumsal üyenin Hemen Değiştir sistem ve hizmetlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, portala ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların portaldan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya portala orantısız yük bindirmesi; portalın kaynak kodlarına veya Hemen Değiştir sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, portalın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Hemen Değiştir sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı hareket eden kurumsal üye, Hemen Değiştir’in doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür.

HEMEN DEĞİŞTİR’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hemen Değiştir, işbu sözleşmede anılan hizmetleri, Hemen Değiştir sistemlerinde yer alan açıklamalar ve bu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde yerine getirmek üzere gerekli altyapıyı sağlayıp işletmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen altyapı sağlama yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmeyip Hemen Değiştir, her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşmeyle belirlenen hizmetlerini ve altyapısını askıya alabilir ve/veya son verebilir. Hemen Değiştir bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Hemen Değiştir, portalda sunulan bilgi ve içeriği her zaman denetleyebilir, kurumsal üyeden değiştirmesini isteyebilir veya değiştirebilir. Kurumsal üye Hemen Değiştir’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadır. Bu değişiklik ve düzeltmeler gerekli görülürse doğrudan Hemen Değiştir tarafından da yapılabilir. Hemen Değiştir gerekli gördüğü hallerde kurumsal üyenin sisteme yüklediği bilgi ve içeriği üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir. Hemen Değiştir bu yetkilerini bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Hemen Değiştir tarafından yapılan değişiklik ve/veya düzeltme taleplerini derhal yerine getirmeyen kurumsal üye doğan/doğabilecek zararlardan bizzat sorumludur.

Hemen Değiştir, kullanıcıların portal üzerinden üçüncü kişilerin sahip olduğu internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilmesini engellememektedir. Bununla birlikte Hemen Değiştir bu linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır ve bu linkler vasıtasıyla sağlanan erişimlerden doğabilecek hiçbir zarardan Hemen Değiştir’in hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

Hemen Değiştir, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak kurumsal üyelere her zaman ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler portalda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Hemen Değiştir, üyelerinin alışverişine aracılık etmek üzere portal alt yapısını kurup üyelerine aracılık hizmeti vermektedir. Hemen Değiştir 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. Hemen Değiştir’in, Hemen Değiştir’in çalışan ve yöneticilerin portalda sağlanan içeriklerin hukuka uygunluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kurumsal üyelerce sağlanan içeriklerden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk üyenin şahsına aittir. Hemen Değiştir ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; portaldaki içeriklerle ve portalın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Hemen Değiştir portal üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmaları her zaman yapabilir ve kurumsal üye de üyeliği devam ettiği sürece, Hemen Değiştir’i olduğu haliyle kabul etmiş sayılır.

Hemen değiştir bu sözleşmeyi uygun göreceği nedenlerle uygun gördüğü zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir. Değişen sözleşme Hemen Değiştir tarafından portalda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girer.

Hemen Değiştir, kurumsal üyenin portalı kullanması veya yanlış kullanması sonucunda Hemen Değiştir’i kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların (tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalar; portalda gerçekleştirilen her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalar; vs.) ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü maddi ve manevi zararlardan, bu kapsamda kurumsal üye veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

Hemen Değiştir; kurumsal üyenin başvuru sırasında yanlış bilgiler vermesi, mağazasının yanıltıcı ve/veya kötü amaçlı olması, kurumsal üye hakkında şikâyet ve/veya olumsuz yorumlar olması ve benzeri sebeplerle kurumsal üyeye bildirimde bulunmadan, önel vermeden ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın kurumsal üyenin hesabını askıya alma ve kapatma hakkını haizdir.

Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu portalda yer alan her unsur Hemen Değiştir’e aittir ve/veya Hemen Değiştir’e lisanslanmıştır. Bu unsurlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında korunmaktadır. Hemen Değiştir tarafından açıkça izin verilen uygulamalar dışında kurumsal üye bu kapsamda korunan unsurları çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Hemen Değiştir tarafından kurumsal üyeye bu unsurlar üzerinde yalnızca portalın sunduğu hizmetlerden faydalanabilecek kadar ve nitelikte kullanım hakkı tesis edilmektedir.

GİZLİLİK

Hemen Değiştir kurumsal üye ile ilgili bilgileri işbu sözleşme ve ekleri kapsamında kullanabilir, bu sözleşme eklerinde yer alan aydınlatma metni ve gizlilik politikası kapsamında kullanabilir ve/veya üçüncü kişilere açıklayabilir.

Hemen Değiştir, kurumsal üye tarafından üyelik aşamasında verilen kişisel veri niteliğindeki bilgileri kurumsal üyenin portaldan gerektiği gibi faydalanabilmesini temin amacıyla toplamakta ve işlemektedir. Kişisel verilerin korunması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız . Hemen Değiştir kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarında dilediği zaman değişiklik yapma yetkisini haiz olup bu değişiklikler portalda yayınlanmakla yürürlüğe girmektedir. Kurumsal üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup değişikliklerden kaynaklı olarak Hemen Değiştir’e karşı talep ve zarar iddiasında bulunamaz.

Kurumsal üye, işbu sözleşmenin kapsamı dışında kalan amaçlarla üyelik aşamasında paylaştığı bilgilerinin Kişisel Verilerin Korunması kurallarına uygun olacak şekilde, gerektiğinde ek bilgilendirmeler yapılıp açık rıza alınarak, işlenmesini ve/veya aktarılmasını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kurumsal üye, ilanla ilgili olarak alıcı-satıcı arasında iletişim kurulabilmesi için kendisine ait telefon numarasının paylaşılmasını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kurumsal üye portal dahilinde elde ettiği bilgileri, portalda bu bilgileri sağlayan kişilerin ifşa amacını aşacak şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Portal dahilinde elde ettiği her türlü kişisel verilerin güvenliğinden, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bizzat sorumlu olduğunu ve buna uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kurumsal üyenin kişisel verilerin korunması kurallarına aykırı davranışlarından dolayı Hemen Değiştir’in bir zarara uğraması durumunda Hemen Değiştir kurumsal üyeye rücu hakkını haizdir ve kurumsal üye bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Avrupa Birliğinde yerleşik kurumsal üye, kişisel verilerin korunması hakkında Türkiye’de yürürlükte bulunan veri güvenliği kurallarının uygulanacağını, Türk Hukukunun tam yetkili olduğunu, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Kurumsal üye, portalda yayınlanan ilanlar nedeniyle alenileşen kişisel verilerinin Google ve diğer arama motorları tarafından işlenmesi halinde Hemen Değiştir’in bir dahili olmadığını ve bu şekilde doğabilecek her türlü zararı, zarara sebebiyet veren veri sorumlularına yöneltmeyi kabul ve taahhüt eder.

Portalda ilan verilirken kurumsal üyenin özel nitelikli kişisel verilerini açıklamasını gerektiren bir durum olmadığı gibi Hemen Değiştir böyle bir açıklama yapmamayı kurumsal üyeye tavsiye eder. Buna rağmen kurumsal üye özel nitelikli kişisel verilerini portal üzerinden ifşa ederse Hemen Değiştir!in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve doğabilecek zararlardan dolayı Hemen Değiştir’e talep yöneltmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kurumsal üye portal dahilinde müşterilerinden toplamış olduğu kişisel verilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olduğunu, Hemen Değiştir’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK ve YETKİ

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile portalda yer alan kurallar kurumsal üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Sözleşmedeki herhangi bir hükmün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

EKLER

Kurumsal üye Kullanım Koşulları, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, İlan Kuralları ile portalda yer alan kuralların bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğunu, tüm hükümleriyle okuyup anladığını ve üyeliği boyunca bunlara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt eder.

hemendegistir.com

Bireysel Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR

İşbu sözleşme Kartaltepe Mahallesi Bahadır Sokak. No:6/4 Bayrampaşa/İstanbul adresinde mukim HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (“HemenDeğiştir” olarak anılacaktır) ile aşağıda yer alan şart ve kurallara ve sözleşme eklerine elektronik ortamda onay veren bireysel üye arasında akdedilmiştir.

TANITIMLAR
Portal Hemen Değiştir’in hizmetlerini sunduğu www.hemendegistir.com isimli internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.
Kullanıcı Portala erişen gerçek ve tüzel kişiler.
Bireysel Üye Portalda hesap açan ve portalda sunulan hizmetlerden mesleki veya ticari amaç gütmeksizin yararlanan kullanıcı. Bireysel üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından verilen onay ile kazanılan statüdür. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir.
Kurumsal Üye Portalda hesap açan ve portalda sunulan hizmetlerden gösterdiği ticari faaliyet dahilinde yararlanan kullanıcı. Kurumsal üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından verilen onay ile kazanılan statüdür. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir.
Üyelik Hesabı Üyelerin portalda sunulan hizmetlerden yararlanmasını sağlayan, gerekli konularda Hemen Değiştir’e talepte bulunduğu elektronik sayfalar bütünü.
Mağaza Kurumsal üyenin ilanlarının sergilendiği elektronik sayfa.
Mağaza Kullanıcısı Kurumsal üye tarafından işbu sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak mağazada işlem yapmak için yetkilendirilen gerçek kişilerdir.
İçerik Portalda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video vb. görsel/işitsel/yazımsal imgeler.
Kişisel Veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, Hemen Değiştir tarafından portalda sunulan hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme ve ekleri ile portal içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin Hemen Değiştir tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir.

BİREYSEL ÜYELİK ŞARTLARI

Bireysel üyelik için reşit olmak gerekmektedir.

Bireysel üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından onay verilmesi gerekmektedir. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir, bireysel üyelik hesabını geçici olarak askıya alabilir veya kapatabilir.

Hemen Değiştir herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisine sahiptir.

BİREYSEL ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bireysel üye reşit olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

Bireysel üye, portala giriş yapmak üzere oluşturduğu kullanıcı adı ve parola bilgilerinin güvenliğini sağlamaktan şahsen sorumludur. Bu bilgileri şahsen kullanması zorunlu olup üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekmektedir. Bireysel üyenin bu konudaki ihmal ve kusuru neticesinde diğer üyelerin ve/veya Hemen Değiştir’in ve/veya diğer üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zarardan hesap sahibi sorumludur.

Bireysel üye, bireysel üyelik formunu doldururken sunduğu bilgilerin değişmesi halinde yeni ve güncel bilgileri Hemen Değiştir’e gecikmeksizin bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Bildirmemesi durumunda Hemen Değiştir uğrayacağı her türlü zarar için bireysel üyeye rücu etme hakkını haizdir.

Bireysel üye, Hemen Değiştir’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Bireysel üye işbu sözleşme ve ekleri ile portaldaki tüm kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

Bireysel üye; portalda yer alan tüm kurallara ve Hemen Değiştir tarafından açıklanacak kurallara, yürürlükteki mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Hemen Değiştir mevzuat gereği resmi kurum ve kuruluşlara, kamu hukuku tüzel kişilerine, özel hukuk tüzel kişilerine açıklama yapma yükümlülüğü altındaysa, bireysel üyenin kişisel verilerini ve/veya ticari bilgilerini açıklamak hususunda tam yetkilidir. Bireysel üye, öyle bir açıklama nedeniyle hiçbir ad altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Bireysel üyenin portalda verdiği ilanla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurum haklarının ihlal edildiği ve bu sebeple yargı yoluna başvurulacağını belirterek Hemen Değiştir’den bilgi talebinde bulunursa Hemen Değiştir bireysel üyenin kimlik ve iletişim bilgilerini talepte bulunan kişiye açıklamak hususunda tam yetkilidir.

Bireysel üye portal üzerinde sağladığı her türlü bilgi ve içeriğin doğru, güncel, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, ilanda yer alan hususların hiçbirinin hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Yürürlükteki mevzuat gereği Hemen Değiştir, bireysel üyeler tarafından portala sağlanan bilgi ve içeriğin doğruluğu, güncelliği, eksiksizliği ve hukuka uygunluğu noktasında araştırma yapmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Bu sebeple söz konusu bilgi ve içeriğin yanlış, eski, eksik, hukuka aykırı veya hatalı oluşundan ve/veya yayınlanışından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan Hemen Değiştir sorumlu değildir.

Bireysel üye portalı hukuka uygun amaçlarla kullanacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bireysel üye portal dahilinde hukuka aykırı iş/işlem/eylemde bulunursa her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Hemen Değiştir hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bireysel üye portalın işleyişine, hukuka, işbu sözleşmede yer alan koşullara, genel ahlak kurallarına aykırı mesaj ve/veya içerik girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Buna aykırı davranması halinde Hemen Değiştir mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde, bildirimde bulunmadan ve süre vermeden erişimden kaldırabilir ve/veya mesaj ve/veya içeriği giren bireysel üyenin hesabını bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kapatabilir.

Hemen Değiştir, üyelerinin alışverişine aracılık etmek üzere portal alt yapısını kurup üyelerine aracılık hizmeti vermektedir. Hemen Değiştir, portalda kendisine ait ilan görüntülememekte ve satış yapmamaktadır. Bireysel üye, portaldaki diğer üyelerden aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili Hemen Değiştir’in bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür başvuru hakkından Hemen Değiştir’i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Bireysel üyenin Hemen Değiştir sistem ve hizmetlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, portala ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların portaldan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya portala orantısız yük bindirmesi; portalın kaynak kodlarına veya Hemen Değiştir sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, portalın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Hemen Değiştir sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı hareket eden bireysel üye, Hemen Değiştir’in doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür

HEMEN DEĞİŞTİR’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hemen Değiştir, işbu sözleşmede anılan hizmetleri, Hemen Değiştir sistemlerinde yer alan açıklamalar ve bu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde yerine getirmek üzere gerekli altyapıyı sağlayıp işletmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen altyapı sağlama yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmeyip Hemen Değiştir, her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşmeyle belirlenen hizmetlerini ve altyapısını askıya alabilir ve/veya son verebilir. Hemen Değiştir bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Hemen Değiştir, portalda sunulan bilgi ve içeriği her zaman denetleyebilir, bireysel üyeden değiştirmesini isteyebilir veya değiştirebilir. Bireysel üye Hemen Değiştir’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadır. Bu değişiklik ve düzeltmeler gerekli görülürse doğrudan Hemen Değiştir tarafından da yapılabilir. Hemen Değiştir gerekli gördüğü hallerde bireysel üyenin sisteme yüklediği bilgi ve içeriği üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir. Hemen Değiştir bu yetkilerini bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Hemen Değiştir tarafından yapılan değişiklik ve/veya düzeltme taleplerini derhal yerine getirmeyen bireysel üye doğan/doğabilecek zararlardan bizzat sorumludur.

Hemen Değiştir, kullanıcıların portal üzerinden üçüncü kişilerin sahip olduğu internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilmesini engellememektedir. Bununla birlikte Hemen Değiştir bu linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır ve bu linkler vasıtasıyla sağlanan erişimlerden doğabilecek hiçbir zarardan Hemen Değiştir’in hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

Hemen Değiştir, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak bireysel üyelere her zaman ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler portalda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Hemen Değiştir, üyelerinin alışverişine aracılık etmek üzere portal alt yapısını kurup üyelerine aracılık hizmeti vermektedir. Hemen Değiştir 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. Hemen Değiştir’in, Hemen Değiştir’in çalışan ve yöneticilerin portalda sağlanan içeriklerin hukuka uygunluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bireysel üyelerce sağlanan içeriklerden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk üyenin şahsına aittir. Hemen Değiştir ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; portaldaki içeriklerle ve portalın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Hemen değiştir bu sözleşmeyi uygun göreceği nedenlerle uygun gördüğü zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir. Değişen sözleşme Hemen Değiştir tarafından portalda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girer.

Hemen Değiştir, bireysel üyenin portalı kullanması veya yanlış kullanması sonucunda Hemen Değiştir’i kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların (tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalar; portalda gerçekleştirilen her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalar; vs.) ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü maddi ve manevi zararlardan, bu kapsamda bireysel üye veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu portalda yer alan her unsur Hemen Değiştir’e aittir ve/veya Hemen Değiştir’e lisanslanmıştır. Bu unsurlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında korunmaktadır. Hemen Değiştir tarafından açıkça izin verilen uygulamalar dışında bireysel üye bu kapsamda korunan unsurları çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Hemen Değiştir tarafından bireysel üyeye bu unsurlar üzerinde yalnızca portalın sunduğu hizmetlerden faydalanabilecek kadar ve nitelikte kullanım hakkı tesis edilmektedir.

GİZLİLİK

Hemen Değiştir bireysel üye ile ilgili bilgileri işbu sözleşme ve ekleri kapsamında kullanabilir, bu sözleşme eklerinde yer alan aydınlatma metni ve gizlilik politikası kapsamında kullanabilir ve/veya üçüncü kişilere açıklayabilir.

Hemen Değiştir, bireysel üye tarafından üyelik aşamasında verilen kişisel veri niteliğindeki bilgileri bireysel üyenin portaldan gerektiği gibi faydalanabilmesini temin amacıyla toplamakta ve işlemektedir. Kişisel verilerin korunması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız Hemen Değiştir kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarında dilediği zaman değişiklik yapma yetkisini haiz olup bu değişiklikler portalda yayınlanmakla yürürlüğe girmektedir. Bireysel üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup değişikliklerden kaynaklı olarak Hemen Değiştir’e karşı talep ve zarar iddiasında bulunamaz.

Bireysel üye, işbu sözleşmenin kapsamı dışında kalan amaçlarla üyelik aşamasında paylaştığı bilgilerinin Kişisel Verilerin Korunması kurallarına uygun olacak şekilde, gerektiğinde ek bilgilendirmeler yapılıp açık rıza alınarak, işlenmesini ve/veya aktarılmasını kabul ve taahhüt etmektedir.

Bireysel üye, ilanla ilgili olarak alıcı-satıcı arasında iletişim kurulabilmesi için “alıcı” konumunda olduğu durumlarda kendisine ait telefon numarasının satıcı ile paylaşılmasını kabul ve taahhüt etmektedir.

Bireysel üye portal dahilinde elde ettiği bilgileri, portalda bu bilgileri sağlayan kişilerin ifşa amacını aşacak şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Portal dahilinde elde ettiği her türlü kişisel verilerin güvenliğinden, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bizzat sorumlu olduğunu ve buna uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder. Bireysel üyenin kişisel verilerin korunması kurallarına aykırı davranışlarından dolayı Hemen Değiştir’in bir zarara uğraması durumunda Hemen Değiştir bireysel üyeye rücu hakkını haizdir ve bireysel üye bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Avrupa Birliğinde yerleşik bireysel üye, kişisel verilerin korunması hakkında Türkiye’de yürürlükte bulunan veri güvenliği kurallarının uygulanacağını, Türk Hukukunun tam yetkili olduğunu, , 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Bireysel üye, portalda yayınlanan ilanlar nedeniyle alenileşen kişisel verilerinin Google ve diğer arama motorları tarafından işlenmesi halinde Hemen Değiştir’in bir dahili olmadığını ve bu şekilde doğabilecek her türlü zararı, zarara sebebiyet veren veri sorumlularına yöneltmeyi kabul ve taahhüt eder.

Portalda ilan verilirken bireysel üyenin özel nitelikli kişisel verilerini açıklamasını gerektiren bir durum olmadığı gibi Hemen Değiştir böyle bir açıklama yapmamayı bireysel üyeye tavsiye eder. Buna rağmen bireysel üye özel nitelikli kişisel verilerini portal üzerinden ifşa ederse Hemen Değiştir!in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve doğabilecek zararlardan dolayı Hemen Değiştir’e talep yöneltmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile portalda yer alan kurallar bireysel üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Sözleşmedeki herhangi bir hükmün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

EKLER

Bireysel üye Kullanım Koşulları, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, İlan Kuralları ile portalda yer alan kuralların bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğunu, tüm hükümleriyle okuyup anladığını ve üyeliği boyunca bunlara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt eder.

hemendegistir.com

Kullanım Koşulları

İşbu kullanım koşulları Kartaltepe Mahallesi Bahadır Sokak. No:6/4 Bayrampaşa/İstanbul adresinde mukim HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (“HemenDeğiştir” olarak anılacaktır) tarafından HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi olduğu “portal”ın kullanımına ilişkin hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hemen değiştir web sitesini ziyaret etmek, Hemen Değiştir mobil uygulamalarını kullanmak veya üyelik oluşturmak suretiyle bu kullanım koşullarını kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi, Hemen Değiştir’in dilediği zaman bu kullanım koşullarında değişiklik yapabileceğini ve bu değişikliklerin web sitesi/mobil uygulamada yayınlanmakla yürürlüğe gireceğini kayıtsız şartsız kabul etmiş bulunursunuz. Eğer buna rızanız yoksa kullanımı derhal durdurunuz.

Kullanım koşullarında yer alan bazı teknik terimlerin anlamı aşağıdaki gibidir:

Portal Hemen Değiştir’in hizmetlerini sunduğu www.hemendegistir.com isimli internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.
Kullanıcı Portala erişen gerçek ve tüzel kişiler.
Bireysel Üye Portalda hesap açan ve portalda sunulan hizmetlerden mesleki veya ticari amaç gütmeksizin yararlanan kullanıcı. Bireysel üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından verilen onay ile kazanılan statüdür. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir.
Kurumsal Üye Portalda hesap açan ve portalda sunulan hizmetlerden gösterdiği ticari faaliyet dahilinde yararlanan kullanıcı. Kurumsal üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından verilen onay ile kazanılan statüdür. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir.
Üyelik Hesabı Üyelerin portalda sunulan hizmetlerden yararlanmasını sağlayan, gerekli konularda Hemen Değiştir’e talepte bulunduğu elektronik sayfalar bütünü.
Mağaza Kurumsal üyenin ilanlarının sergilendiği elektronik sayfa.
Mağaza Kullanıcısı Kurumsal üye tarafından işbu sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak mağazada işlem yapmak için yetkilendirilen gerçek kişilerdir.
İçerik Portalda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video vb. görsel/işitsel/yazımsal imgeler.
Kişisel Veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Hemen Değiştir, üyelerinin alışverişine aracılık etmek üzere portal alt yapısını kurup üyelerine aracılık hizmeti vermektedir. Hemen Değiştir portaldaki hiçbir ilanla ilişkilendirilerek üretici, ithalatçı, tedarikçi olarak vasıflandırılamaz. Hemen Değiştir 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. Hemen Değiştir’in, Hemen Değiştir’in çalışan ve yöneticilerin portalda sağlanan içeriklerin hukuka uygunluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcının şahsına aittir. Hemen Değiştir ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; portaldaki içeriklerle ve portalın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Hemen Değiştir, portalda yer alan ilanların doğruluğu, gerçekliği, güvenliği, hukuka uygunluğu konusunda garantör değildir. Kullanıcılar ilanların doğruluğundan, gerçekliğinden, güvenliğinden ve hukuka uygunluğundan Hemen Değiştir’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

Hemen Değiştir kullanıcıların ilanlarının diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini sağlayan teknolojik altyapıyı tesis edip işletmektedir. Hemen Değiştir, portaldaki hizmetleri, Hemen Değiştir sistemlerinde yer alan açıklamalar ve bu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde yerine getirmek üzere gerekli altyapıyı sağlayıp işletmeyi kabul ve taahhüt eder. Belirtilen bu altyapı sağlama yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmeyip Hemen Değiştir, her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan hizmetlerini ve altyapısını askıya alabilir ve/veya son verebilir. Hemen Değiştir bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebepten ötürü hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmemesi ile ilgili bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Hemen Değiştir, kullanıcıların portal üzerinden üçüncü kişilerin sahip olduğu internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilmesini engellememektedir. Bununla birlikte Hemen Değiştir bu linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır ve bu linkler vasıtasıyla sağlanan erişimlerden doğabilecek hiçbir zarardan Hemen Değiştir’in hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

Hemen Değiştir, ilanların portalda yayınlanırken listelenmesine yönelik ek hizmetler sunabilir. Bu ek hizmetlere ilişkin detaylı bilgi, hizmet gündeme geldikçe portalda yayınlanıp kullanıcıların istifadesine sunulacaktır. Bunun yanında ilanlara ilişkin raporlama hizmetleri de geliştirip kullanıcılara sunabilir. Hemen Değiştir bu hizmetlerde dilediği zaman yenilik ve değişiklik yapabilir, bu değişiklikler portalda yayınlanmakla yürürlüğe girer.

Hemen Değiştir, kullanıcıların portalı kullanması veya yanlış kullanması sonucunda Hemen Değiştir’i kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların (tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalar; portalda gerçekleştirilen her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalar; vs.) ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü maddi ve manevi zararlardan, bu kapsamda kullanıcı veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

Hemen Değiştir kişisel verileri işlemekte ve sitede çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi için: Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Çerez Politikası

Hemen Değiştir mevzuat gereği resmi kurum ve kuruluşlara, kamu hukuku tüzel kişilerine, özel hukuk tüzel kişilerine açıklama yapma yükümlülüğü altındaysa, kullanıcılarının kişisel verilerini ve/veya ticari bilgilerini açıklamak hususunda Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak gerekli açıklamaları yapabilir. Kullanıcılar böylesi bir açıklama nedeniyle hiçbir ad altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcılar portalda işlem yaparken hukuka uygun hareket etmekle yükümlüdür. Kullanıcılar hukuka aykırı her türlü davranışından şahsen sorumludur. Kullanıcı, hukuka aykırı davranışlarından doğan/doğabilecek hiçbir sonuçtan Hemen Değiştir’in bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcıların Hemen Değiştir sistem ve hizmetlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, portala ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların portaldan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya portala orantısız yük bindirmesi; portalın kaynak kodlarına veya Hemen Değiştir sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, portalın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Hemen Değiştir sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı hareket eden kullanıcılar Hemen Değiştir’in doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür.

Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu portalda yer alan her unsur Hemen Değiştir’e aittir ve/veya Hemen Değiştir’e lisanslanmıştır. Bu unsurlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında korunmaktadır. Hemen Değiştir tarafından açıkça izin verilen uygulamalar dışında kurumsal üye bu kapsamda korunan unsurları çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Kullanıcılar portal dahilinde elde ettiği bilgileri, portalda bu bilgileri sağlayan kişilerin ifşa amacını aşacak şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar portal dahilinde elde ettiği her türlü kişisel verilerin güvenliğinden, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bizzat sorumlu olduğunu ve buna uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcıların kişisel verilerin korunması kurallarına aykırı davranışlarından dolayı Hemen Değiştir’in bir zarara uğraması durumunda Hemen Değiştir kullanıcıya rücu hakkını haizdir ve kullanıcı bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı portalda yayınlanan ilanlar nedeniyle alenileşen kişisel verilerinin Google ve diğer arama motorları tarafından işlenmesi halinde Hemen Değiştir’in bir dahili olmadığını ve bu şekilde doğabilecek her türlü zararı, zarara sebebiyet veren veri sorumlularına yöneltmeyi kabul ve taahhüt eder.

Hemen Değiştir portal üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmaları her zaman yapabilir ve kullanıcılar Hemen Değiştir’i olduğu haliyle kabul etmiş sayılır.

hemendegistir.com

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası

Bu aydınlatma metni 6698 s. Kişisel verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi gereği hazırlanmış olup, kullanıcıların bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. İşbu aydınlatma metnine attığınız verdiğiniz onay sizi bir yükümlülük altına sokmamaktadır, yalnızca aşağıdaki konularda bilgilendirildiğiniz anlamına gelir.

Hemen Değiştir, gerekli gördüğü durumlarda kişisel veri koruma politikalarında değişiklik yapabilir, bu değişiklikler portalda yayınlanmakla yürürlüğe girer.

HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılmaktadır.

Adres          :

Telefon          :

E-posta         :

Ticaret Sicil No     :

MERSİS No       :

KEP Adresi        :

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER İŞLEME AMAÇLARI
Kimlik: İsim, Soy İsim, T.C. Kimlik Kartında Yer Alan Bilgiler, Cinsiyet
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Portal Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim: Telefon Numarası, E Posta Adresi, Adres
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Portal Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Lokasyon: GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi
 • Konuma bağlı veya konumla ilişkili Portal fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlem Güvenliği: Güvenlik Parola ve Şifreleri, Kullanıcı Adı, Kontak Bilgileri, Kullanıcı Numaraları, İlan Numaraları, Çerez Kayıtları
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Portal Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans: Fatura ve Ödeme Bilgileri
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, Video
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Haberleşme Kayıtları: Kurumsal Yazışmalar, Portal İçi Yazışmalar, Çağrı Merkezi Kayıtları, Anket Kayıtları
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Portal Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Aktarılan Kişisel Veriler ve Aktarım Amaçları

Yukarıda işlendiği belirtilen kişisel veriler, yine yukarıda belirtilen işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla ve yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yurt içinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, hizmet aldığımız özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, portala üyelik sürecince doldurulan formlar ve yapılan yazışmalar aracılığıyla ilgili kişinin doğrudan Hemen Değiştir ile paylaşması sonucu toplanmaktadır. Aynı zamanda portal kullanılırken belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla toplanmaktadır. (Çerez Politikası)

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine halel gelmemesi kaydıyla veri işlemekte şirketin meşru menfaatinin olmasıdır.

İşlenen kişisel veriler yasal sürelere uygun olarak saklanıp süresi sonunda imha edilmektedir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme (Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde),
 • Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi:

 • Yukarıda yazılı adresimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • Konu kısmına “KVKK Başvuru” yazarak ……. adresine iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

hemendegistir.com

İlan Kuralları

İşbu ilan kuralları hem bireysel üyeler hem de kurumsal üyeler için bağlayıcıdır. İlan veren üyeler yürürlükteki mevzuata uymakla yükümlü olduğu gibi üyelik sözleşmesi ve işbu ilan kurallarındaki kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.

Hemen Değiştir’de aşağıdaki listede yer alan ürünlerin ilanının verilmesi yasaktır. Bireysel/Kurumsal üye yasaklı ürün listesini kontrol etmek ve ilanlarını buna uygun olarak vermek zorundadır. Hemen Değiştir, yasaklı ürünler listesinde gerekli gördüğünde değişiklikler yapabilir, bu değişiklikler portalda yayınlanmakla yürürlüğe girer. Bireysel/Kurumsal üyenin listede yer alan bir ürünü içeren ilan vermesi sonucu doğacak her tür zarardan üye bizzat sorumludur.

YASAKLI ÜRÜN AÇIKLAMA İLGİLİ MEVZUAT
Alkollü İçecek ve Tütün Mamülleri (Elektronik Sigara Dahil)

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Ateşli Silah ve Kesici Alet Satışı

Yalnızca mutfakta kullanmaya uygun veya kamp malzemesi niteliğindeki çakı ve bıçakların satışına izin verilmektedir.

Kesici özelliği olmayan, tahta/plastik gibi malzemelerden üretilmiş oyuncak/dekoratif ürünlerin satışına izin verilmektedir.

6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Bandrolsüz Ürün Satışı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Bahis, görüntülü sohbet, pornografik ve eczaneler adına açılmış sitelerin domainlerinin satışları
Belge Satışı Her tür diploma, yetki belgesi gibi yetkinlik gösteren bir belgenin satışı ve kiralanması yasaktır.
Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Çakmak Çakmak satışı doğrudan yasak olmayıp şekli çizgi film karakterleri, oyuncaklar, tabancalar, bombalar, saatler, telefonlar, müzik aletleri, araçlar, insan vücudu ya da organları, hayvanlar, yiyecek ya da içeceklere benzeyen veya müzik notaları, parlayan ışıklar, hareketli nesneler ya da eğlendirici diğer özellikleri olan çakmakların satışına izin verilmemektedir.
Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürün
Dinleme cihazları, böcekler
Emniyet Kemeri Adaptörü
Enerji İçecekleri
Etkinlik Biletleri

Spor müsabakalarına ilişkin biletlerin satışına izin verilmemektedir.

Konser, sinema gibi etkinlik biletleri, biletin kendi fiyatından daha yüksek olmamak şartıyla ve bilet fiyatının ilanda net şekilde görülebilmesi şartıyla satılabilir.

7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Evcil Hayvan ve Yasalarca Yasaklanmış Hayvanlar

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Fon & Hisse Senedi, Tahvil, Bono
Forex İşlemleri
Gıda takviyesi, sporcu takviye besinler
Göktaşı satışı
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Güvensiz Ürün Bilgi sistemi (GÜBİS) Platformunda Satışı Yasaklanmış ve Toplatılma Kararı Alınmış Ürünler
Her türlü uyuşturucu maddeleri
İkinci El İç Çamaşırı Satışı
İlaç, Uyuşturucu ve Psikotropik Maddeler Satışı

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

İşitme Cihazları
Kayıt dışı ya da imei numarası kopyalanmış telefonlar
Kredi Kartı ile Taksitli Satışlar Gıda, kozmetik ürünleri ve ofis malzemeleri için geçerlidir.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

Kültür ve Tabiat Varlıkları Her türlü devlet madalya ve nişanı

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Maymuncuk ve kilit açıcılar
Metaverse, OVR, sanal arazi, sanal dünya üzerinden arazi ve arsa satışları
Mezar yeri satışları
Numaralı gözlük, lens satışları
Organ 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun
Promosyon Ürünler Her türlü hediye çeki, indirim kuponu, sosyal yardım amaçlı verilen ürünler
Resmi Kıyafet & Askeri Malzemeler ve Üniforma
Replika Ürün satışı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
Sağlık Beyanlı Ürünler ve Cihazlar Tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünler

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

Sahte paralar Üzerinde geçersizdir ibaresi mevcut olanlar hariç
Sanal para satışları
Satışı ve devri sözleşmelerle yasaklanmış ve/veya sınırlandırılmış olan ürünler
Siyasi İçerikli Ürünler
Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Şifre Çözücüler ve Uydu Alıcıları
Tarım İlaçları ve İlaçlama Makineleri

Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılmasıile Depolanması Hakkında Yönetmelik

Tedavüldeki paraların satışı
Telsiz Ürünleri 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Trafik Aygıtları ve Plaka Araç plakası örtüsü, radar kilitleyici gibi ürünlerin ve her tür plakanın satışı yasaktır.
Yanıcı ve Patlayıcı Malzemeler 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük
Yasaklı Hayvan Türleri (Yabani Hayvanlar)
Yasaklı yayınlar
Web ve mobil ortamda saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları

Üye ilan verirken kimsenin kişilik haklarına saldırmayacağını ve tüketiciyi yanıltıcı açıklamalar yapmayacağı kabul ve taahhüt eder.

Hemen Değiştir dönem dönem yapacağı reklam çalışmaları kapsamında üyelerin ilanlarını portalda ve/veya diğer mecralarda kendi belirleyeceği süre ile öne çıkarma hakkını haizdir.

Hemen Değiştir, ilan üzerindeki fiyat değişikliklerini kullanıcılara gösterme hakkını haizdir.

Üye emlak kategorisinde ilan verirken şu kurallara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder:

 • İlanın başlığı ve içeriği sadece gayrimenkule ilişkin bilgilerden oluşmalıdır.
 • İlanda kullanan yazılı, sesli, görsel tüm açıklamalar ilana konu gayrimenkule ilişkin olmalıdır.
 • Gayrimenkule ilişkin bilgiler doğru, güncel, eksiksiz olmalıdır.
 • Bir ilanda hem satılık hem kiralık olarak gayrimenkul yayınlanmamalıdır, satış için ayrı kiralama için ayrı ilan verilmelidir.
 • Bir gayrimenkule ilişkin ilan girildikten sonra bu ilan silinerek yerine yeni ilan konulmamalıdır. Bu davranışı gösteren üyelerin hesapları hakkında Hemen Değiştir tasarruf yetkisini haizdir.
 • Aynı özellikleri taşıyan gayrimenkul için ayrı ilan verilmemelidir, ilan içeriğinde aynı konumda farklı gayrimenkullerin bulunduğu bilgisi verilmelidir.
 • Gayrimenkul ilanı giren üye mal sahibi değilse, mal sahibinin rızasını almalıdır. Aksi durumda mal sahibinin itirazı vuku bulursa Hemen Değiştir ilanı silebileceği gibi üyenin hesabını da askıya alabilir/kapatabilir.
 • Satılan/kiralanan gayrimenkul ilandan kaldırılır. Satılan/kiralanan gayrimenkul için başlık ve açıklamasına kaporası alınmış, satılmış gibi ibareler girilmemelidir.
 • Günlük kiralık gayrimenkul ilanı veren üyeler, bu konudaki yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür. Mevzuata aykırı hareket eden üyeler hakkında uygulanacak cezalardan yalnızca günlük kiralık ilan veren üye sorumludur.
 • Yürürlükte bulunan mevzuat gereği fiyat bilgisi Türk lirası cinsinden girilmelidir.

Üye vasıta kategorisinde ilan verirken şu kurallara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder:

 • İlanın başlığı ve içeriği sadece araca ilişkin bilgilerden oluşmalıdır.
 • İlanda kullanan yazılı, sesli, görsel tüm açıklamalar ilana konu araca ilişkin olmalıdır.
 • Araca ilişkin bilgiler doğru, güncel, eksiksiz olmalıdır.
 • Ön sipariş ilanı vermek yasaktır, yalnızca mevcut olan araçların satışına yönelik ilan verilmelidir.
 • Araca ilişkin temsili fiyat bilgisi verilmemelidir.
 • Bir araca ilişkin ilan girildikten sonra bu ilan silinerek yerine yeni ilan konulmamalıdır. Bu davranışı gösteren üyelerin hesapları hakkında Hemen Değiştir tasarruf yetkisini haizdir.
 • Aynı özellikleri taşıyan araçlar için ayrı ilan verilmelidir ve her araç ilanına ilana konu aracın yazılı-sesli-görsel açıklamaları yüklenmelidir.
 • Araç ilanı giren üye mal sahibi değilse, mal sahibinin rızasını almalıdır. Aksi durumda mal sahibinin itirazı vuku bulursa Hemen Değiştir ilanı silebileceği gibi üyenin hesabını da askıya alabilir/kapatabilir.
 • İlana konu araç kiralıksa fiyat bilgisi olarak günlük kiralama bedeli girilmelidir.
 • Satılan/kiralanan araç ilandan kaldırılır. Satılan/kiralanan araç için başlık ve açıklamasına kaporası alınmış, satılmış, kiralanmış gibi ibareler girilmemelidir.
 • Yürürlükte bulunan mevzuat gereği fiyat bilgisi Türk lirası cinsinden girilmelidir.

Üye ikinci el ve sıfır kategorisinde ilan verirken şu kurallara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder:

 • İlanın başlığı ve içeriği sadece ürüne ilişkin bilgilerden oluşmalıdır.
 • İlanda kullanan yazılı, sesli, görsel tüm açıklamalar ilana konu ürüne ilişkin olmalıdır.
 • Ürüne ilişkin bilgiler doğru, güncel, eksiksiz olmalıdır.
 • Portaldaki başka bir kullanıcının ilan fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 • Ön sipariş ilanı vermek yasaktır, yalnızca mevcut olan ürünlerin satışına yönelik ilan verilmelidir.
 • Ürüne ilişkin temsili fiyat bilgisi verilmemelidir, fiyatlar KDV dahil olarak gösterilmelidir.
 • Bir ürüne ilişkin ilan girildikten sonra bu ilan silinerek yerine yeni ilan konulmamalıdır. Bu davranışı gösteren üyelerin hesapları hakkında Hemen Değiştir tasarruf yetkisini haizdir.
 • Her ürüne ilişkin ayrı ilan verilmelidir (renk, model, boyut vs. bakımından) ve her ürün ilanına ilana konu ürünün yazılı-sesli-görsel açıklamaları yüklenmelidir.
 • Bir ilanda hem satılık hem kiralık olarak ürün yayınlanmamalıdır, satış için ayrı kiralama için ayrı ilan verilmelidir.
 • Satılan/kiralanan ürün ilandan kaldırılır. Satılan/kiralanan ürün için başlık ve açıklamasına kaporası alınmış, satılmış, kiralanmış gibi ibareler girilmemelidir.
 • Yürürlükte bulunan mevzuat gereği fiyat bilgisi Türk lirası cinsinden girilmelidir.

Üye yedek parça, aksesuar, donanım & tuning ilan verirken şu kurallara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder:

 • İlanın başlığı ve içeriği sadece ürüne ilişkin bilgilerden oluşmalıdır.
 • İlanda kullanan yazılı, sesli, görsel tüm açıklamalar ilana konu ürüne ilişkin olmalıdır.
 • Ürüne ilişkin bilgiler doğru, güncel, eksiksiz olmalıdır.
 • Portaldaki başka bir kullanıcının ilan fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 • Ön sipariş ilanı vermek yasaktır, yalnızca mevcut olan ürünlerin satışına yönelik ilan verilmelidir.
 • Ürüne ilişkin temsili fiyat bilgisi verilmemelidir, fiyatlar KDV dahil olarak gösterilmelidir.
 • Bir ürüne ilişkin ilan girildikten sonra bu ilan silinerek yerine yeni ilan konulmamalıdır. Bu davranışı gösteren üyelerin hesapları hakkında Hemen Değiştir tasarruf yetkisini haizdir.
 • Her ürüne ilişkin ayrı ilan verilmelidir (renk, model, boyut vs. bakımından) ve her ürün ilanına ilana konu ürünün yazılı-sesli-görsel açıklamaları yüklenmelidir.
 • Bir ilanda hem satılık hem kiralık olarak ürün yayınlanmamalıdır, satış için ayrı kiralama için ayrı ilan verilmelidir.
 • Satılan/kiralanan ürün ilandan kaldırılır. Satılan/kiralanan ürün için başlık ve açıklamasına kaporası alınmış, satılmış, kiralanmış gibi ibareler girilmemelidir.
 • Yürürlükte bulunan mevzuat gereği fiyat bilgisi Türk lirası cinsinden girilmelidir.

Üye yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki kuralları da kabul ettiğini beyan eder:

 • Üye, iptal ve iade ile ilgili işlemlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirmelidir. İade edilen ürünlere ilişkin kargo görevlisi yanında kargo açılarak sorun tutanağa bağlanabilir ve bu tutanakla gerekli yasal işlemler başlatılabilir.
 • Üye, portal üzerinden satış gerçekleştirmekle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca “satıcı”, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “hizmet sağlayıcı” olduğunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki hak ve yükümlüklere tabi olduğunu ve buna uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, Hemen Değiştir’in ilgili mevzuat kapsamında Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı olduğunu, portaldaki hizmetlerin sunulmasından sorumlu olduğunu; ilandaki ürünlerle ilgili satıcı, üretici, tedarikçi olmadığını ve iptal iade işlemlerinden sadece satıcının sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Satıcı, Hemen Değiştir’in sağladığı ödeme aracılık hizmetinden faydalanıyorsa bu aracılık hizmetini sunan hizmet sağlayıcının kurallarına uygun davranacağına; ödeme, iade, iptal işlemlerinde buna uygun olarak işlemlerin yapılacağını kabul ve taahhüt eder. Satıcı bu aracılık hizmetinden faydalanmakla tüketici vasfını yetirir ve hukuki ihtilaflarda Hemen Değiştir karşısında tüketici olmadığını ve Asliye Ticaret Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Ön sipariş ilanı vermek yasaktır, yalnızca mevcut olan ürünlerin satışına yönelik ilan verilmelidir.
 • Ürüne ilişkin temsili fiyat bilgisi verilmemelidir, fiyatlar KDV dahil olarak gösterilmelidir.
 • Bir ürüne ilişkin ilan girildikten sonra bu ilan silinerek yerine yeni ilan konulmamalıdır. Bu davranışı gösteren üyelerin hesapları hakkında Hemen Değiştir tasarruf yetkisini haizdir.
 • Her ürüne ilişkin ayrı ilan verilmelidir (renk, model, boyut vs. bakımından) ve her ürün ilanına ilana konu ürünün yazılı-sesli-görsel açıklamaları yüklenmelidir.
 • Bir ilanda hem satılık hem kiralık olarak ürün yayınlanmamalıdır, satış için ayrı kiralama için ayrı ilan verilmelidir.
 • Satılan/kiralanan ürün ilandan kaldırılır. Satılan/kiralanan ürün için başlık ve açıklamasına kaporası alınmış, satılmış, kiralanmış gibi ibareler girilmemelidir.
 • Yürürlükte bulunan mevzuat gereği fiyat bilgisi Türk lirası cinsinden girilmelidir.
hemendegistir.com

ÇEREZ POLİTİKASI

Hemen Değiştir ile etkileşiminiz esnasında platformu geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanmaktayız. Verilen hizmetlerden en verimli şekilde faydalanabilmeniz için kullandığımız teknolojilerden bir tanesi de farklı türlerde çerezlerdir.

Bu metnin amacı HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait “www.hemendegistir.com.” internet/mobil sitesinin (bundan sonra “Portal” olarak anılacaktır) çerez (cookie) politikası hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve dilerseniz çerezleri nasıl yönetebileceğinizi açıklamaktır.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

 • Portalı ziyaret ettiğiniz zaman göz atma deneyiminizi daha hızlı ve kolay hale getirerek zamandan tasarruf etmenizi sağlamak.
 • Portala yapacağınız ziyaretleriniz için tercihlerinizi veya kayıt ayrıntılarınızı hatırlayarak tarama deneyiminizi daha verimli hale getirmek.
 • Portalın elde edeceği tanımlama bilgileriyle portalı tercihlerinize göre kişiselleştirmek ve ilgi alanınıza uygun içerikleri sunmak.
 • Portala ait Parolanızı kaydederek oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlamak ve her ziyaretinizde parola girmenizi önlemek.
 • Portala ait reklam niteliğine sahip içerikler yayınlamak, içeriklere olan yaklaşım ve tepkilerinizi analiz ederek geliştirmek;
 • Portalın, sizin ve HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak.

Çerez Çeşitleri Nelerdir?

Kullanım Süresine göre çerezler:

 • Geçici Çerezler: Sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince portalın düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.
 • Kalıcı Çerezler: Tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/mobil cihazınızda kalır. Portalı aynı cihazla tekrar ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin platformu daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır.
Kullanım Amacına göre çerezler:
 • Zorunlu Çerezler: Gerekli ve en önemli çerezlerdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve portalda gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve portala döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.
 • Performans ve analiz çerezleri: Portalın genel çalışmasını geliştirmek için ziyaretçilerin portalı (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını denetlemek ve alınan hataları tespit etmek için kullanılır.
 • İşlevsellik çerezleri: Portala ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları hatırlamak için izin verir.
 • İzleme çerezleri: Ziyaretçilerin internet tarama davranışlarını izlemek ve ziyaret ettikleri çeşitli internet sitelerinden kendi tarama davranışına veri ve bilgi toplamak için kullanılır.
Çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri:
 • Reklam Çerezler: Portal tarafından yerleştirilen birinci taraf çerezleri ziyaretçilere sunulan reklamları özelleştirmek, zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılır.
 • Hedef/ Reklam Çerezler: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz sırada iş birliği yaptığımız üçüncü taraf iş ortaklarımız (Google, Facebook vb.) tarafından yüklenen ve yönetilen reklam çerezleri portalı ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır.
Çerezlerde Depolanan Bilgileri Kim Kullanır?

Portalın çerezlerinde saklanan bilgiler, hizmetlerimizi ve portalda gezinen kullanıcının deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan hizmetler sağlamak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve "Çerez Çeşitleri Nelerdir?" bölümünde "Hedef/Reklam Çerezleri" olarak tanımlananlar haricinde, yalnızca bizim tarafımızdan kullanılır.

Üçüncü kişilerle iş birliğimizde kişisel bilgilerinizin ve uluslararası veri aktarımına tabi olanların işlenmesine dair daha ayrıntılı bilgi elde etmek için portaldan erişebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı ve üçüncü taraf iş ortaklarımızın kendi platformları yoluyla erişilebilen gizlilik politikalarını / gizlilik yapılandırmalarını okumanızı tavsiye ederiz.

Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz?

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir, engelleyebilir veya istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Ancak çerezleri silmenin veya engellemenin portalı verimli olarak kullanmanızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin portalı nasıl kullandığınız gibi bilgiler de eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Çerez Politikamız ile elde edilen kişisel veriler hakkında daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesine veya cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerez kullanılmasını tercihlerinize göre yönetmek isterseniz kullanmış olduğunuz internet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek izin verme veya reddetme ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz:

 • Google Chrome: Tarayıcınızın "Adres Bölümünde" yer alan, "Kilit İşareti" veya "i" harfini tıklayarak, "Cookie" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Google Chrome çerez yönetimi için daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "Menüyü Aç" sekmesinden "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapabilirsiniz. Mozilla Firefox çerez yönetimi için daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Microsoft Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "Tool" veya "Araçlar" Bölümünden "Güvenlik" sekmesini tıklayarak "İzin Ver" veya "İzin Verme" şeklinde çerez yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Internet Explorer çerez ayarları için daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Apple Safari: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz. Apple Safari çerez ayarları için daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Diğer tarayıcılar için de ilgili tarayıcıların yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.
hemendegistir.com

Fırsatlardan haberdar olmak için Sosyal Medyadan Bizi Takip edin...